Wyszukaj Szkolenie

standardy malopolskie logo

Jednym z najwżniejszych punktów naszej oferty i działań statutowych naszej placówki jest procesowe wspomaganie szkół i przedszkoli. Dyrektorze! Chcesz wprowadzić zmianę i nie wiesz jak przez nią przeprowadzić Radę Pedagogiczną? Nauczycielu! Widzisz potrzebę zmiany w jakości pracy Twojej szkoły? Zadzwoń i zapytaj naszych specjalistów jak to zrobić, tel. 660 721 999.

Na czym polega procesowe wspomaganie? Oto kilka jego ważnych cech i zalet:

1. Wspomaganie jest adresowane do przedszkola, szkoły i placówki, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele, co oznacza, że poprzez doskonalenie nauczycieli, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz system informacji pedagogicznej zapewniany przez biblioteki pedagogiczne, całościowo oddziałuje się na przedszkole, szkołę i placówkę, rozumianych jako złożony, wieloaspektowy system (organizację);

2. Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu problemów, a co za tym idzie nie wyręcza jej ani nie narzuca rozwiązań. Oznacza to, że placówki systemu wspomagania muszą uwzględniać podmiotową, autonomiczną rolę szkoły lub placówki. Podstawą wspomagania jest ścisła współpraca przy organizowaniu i realizacji działań wspierających pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces wspomagania;

3. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby. Punktem wyjścia wszelkich działań adresowanych do nauczycieli danej szkoły powinna być rzetelna, angażująca społeczność szkolną, diagnoza potrzeb przeprowadzana przez dyrektora przedszkola, szkoły bądź placówki;

4. Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzeniem od pojedynczych, incydentalnych form pomocy, na rzecz długofalowych działań, które polegają na wspieraniu szkoły w diagnozie potrzeb, planowaniu działań, wprowadzaniu zmiany, aż po wspólną ocenę efektów i opracowywaniu wniosków do dalszej pracy.

5. Ponadto w procesie wspomagania powinno się uwzględniać efekty kształcenia, w szczególności wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej szkoły lub placówki oraz wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, a także dostosowywać działania do kierunków polityki oświatowej państwa i wprowadzanych zmian w systemie oświaty. Klamrą, która spina wytyczne nowego systemu wspomagania, jest zalecenie wykorzystania w procesie doskonalenia nauczycieli potencjału różnych instytucji – placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Aby model ten przyniósł szkole wymierne rezultaty, konieczna jest współpraca dyrekcji, nauczycieli, instytucji wspomagania, ekspertów zewnętrznych, a także rodziców, uczniów.

(JAK WSPOMAGAĆ PRACĘ SZKOŁY? Poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania, Zeszyt 1, ORE; https://www.ore.edu.pl/wspomaganie-pracy-szkol-i-przedszkoli/4469-poradniki)

Szanowni Państwo!
Jest nam niezmiernie miło poinformować Was, że Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon uzyskała akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty, po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w prawie oświatowym. Tym samym zamknęliśmy drogę otwartą w 2017 roku, kiedy zawnioskowaliśmy o ewaluację zewnętrzną naszej placówki i w kwietniu 2017 roku spełniliśmy wymagania Państwa na poziomie wysokim. Akredytacja została przyznana na okres 5 lat (sprawdź - wykaz akredytowanych placówek na stronie MKO). Serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy i skorzystania z oferty naszej placówki. Szczegóły tutaj (link)!